«

»

Jul 31

הוספת תפקיד (עוזר הוראה, סטודנט חדש)

הוספת תפקיד (עוזר הוראה, סטודנט חדש)

המוודל מאפשר לתפקד במספר תפקידים , ברמת הקורס קיימים התפקידים הבאים: מורה, עוזר הוראה, סטודנט, אורח.

מורה – יכול לעשות כל פעולת הוספה, עריכה שינוי או מחיקה בקורס הן לתכנים והן מול המשתמשים.
מורה רואה את כל המידע שסטודנטים מגישים, נותן ציון ויכול לערוך/למחוק מידע של סטודנטים.

סטודנט – יכול לצפות בקורס ולהוסיף/לשנות מידע במטלות, פורומים ובלוגים ובכל פעילות שמוגדרת עבורו.
יכול לצפות במידע אישי, מסרים הודעות ובציונים של עצמו.

 

עוזר הוראה – יכול לבדוק מטלות ומבחנים ולתת ציונים אך לא להוסיף או לערוך תכנים בקורס.

אורח  – יכול לצפות בתכני הקורס ולא לערוך שום מידע. אפשרות לגישת אורח מותנת בהגדרת האפשרות בהגדרות הקורס.
ניתן להגדיר גישת אורח פתוחה או תלויית סיסמא.

רישום משתמשים חדשים

רישום משתמשים יכול להתבצע באופן אוטומטי – מול תכנת מנהל תלמידים או באופן ידני.

רק מנהל מערכת יכול להוסיף משתמש חדש ידנית.

הוספת משתמש קיים לקורס

מורה יכול להוסיף משתמש לקורס (מתוך רשימת משתמשים הקיימת במערכת) או למחוק משתמש בקורס.

בתפריט הגדרות יש לבחור במשתמשים ואז שיוך לתפקיד

מתקבל המסך הבא ובו רשימת כל המשתמשים בקורס עם התפקיד שלהם ופירוט נוסף (כניסה אחרונה שלהם למערכת ושיוך לקבוצות) :

ניהול תפקידים

הוספת משתמש – בלחיצה על רישום משתמשים מתקבלת רשימת כל המשתמשים במערכת עם אפשרות להוסיף אותם עם תפקיד.

כדי למחוק תפקיד ממשתמש יש ללחוץ על X האדום ליד שם התפקיד

כדי להוסיף תפקיד למשתמש יש ללחוץ על ה+האדום עם אייקון של דמות ליד שם התפקיד

כדי להסיר משתמש מהקורס יש ללחוץ על X האדום בצד שמאל -בעמודה של שיטות הרישום.

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale