«

»

Jul 31

ניהול בוחן והתאמה אישית

 ניהול בוחן והתאמה אישית

במוודל 2 תפריט ההגדרות דינמי ומשתנה בהתאם לפעילות בה אנו עומדים.

כאשר נעמוד על בוחן נפתח לנו תפריט מותאם לניהול הבוחן.

בתפריט ניהול הבוחן אפשרות לתצוגה מקדימה של הבוחן וגישה ל-3 שלבי יצירת הבוחן, בכל שלב ניתן לעשות שינוי באם המבחן לא התחיל.
לאחר שסטודנטים התחילו לעבוד על המבחן לא ניתן לשנות בו הגדרות.

 

 

 

הגדרות–  באמצעות הפניה זו נחזור להגדרות של הבוחן שקבענו, ניתן לשנות בעת הצורך. בהגדרות התייחסנו למועד הבוחן, מספר נסיונות מענה, ערבוב שאלות, משוב על הבוחן ועוד.

עריכת שאלות בבוחן – בחירת השאלות למבחן, סדר הדפים ומשקל כל שאלה.

מאגר השאלות – מאגר השאלות שיצרנו מהן בנינו את המבחן. במאגר יכולות להיות שאלות רבות ובבוחן אנו משתמשים בחלקן. ניתן לבנות מספר בחנים על אותו מאגר שאלות.

 

התאמה אישית

מוודל 2 מאפשר לתת תנאים שונים למשתמשים שונים על אותו מבחן. תנאים אלו מתייחסים למשך זמן המבחן ומספר נסיונות מענה.
למשל קבוצה של סטודנטים שמגיעות להם הקלות יכולה לקבל אוטומטית תוספת זמן, ללא התערבות של המרצה בזמן המבחן.

את ההתאמה ניתן להגדיר על קבוצה או על משתמשים בודדים.

הגדרות קבוצה מותאמת –

תנאי מקדים:  יצירת קבוצה בתפריט משתמשי הקורס.

הכתה מקבלת את תנאי המבחן מההגדרה הכללית של המבחן והקבוצה מקבלת (באופן אוטומטי) תנאים שונים לפי מה שנגדיר כאן.
יש ללחוץ על כפתור הוספת הגדרות מותאמות לקבוצה.

מתקבל המסך הבא:

עלינו לבחור את הקבוצה,

ולהגדיר את התנאים המותאמים– מועד הבוחן או משך הזמן בו יהיה פעיל, מספר נסיונות מענה.

לאחר שמירה בסיום יתקבל המסך הבא ובו יוצגו כל ההגדרות המותאמות שהגדרנו למבחן

 

הגדרות משתמש מותאם

הגדרת תנאים שונים לבוחן למשתמשים שצריכים התאמה.

הכתה מקבלת את תנאי המבחן מההגדרה הכללית של המבחן והמשתמש מקבל (באופן אוטומטי) תנאים שונים לפי מה שנגדיר כאן. יש ללחוץ על כפתור הוספת הגדרות מותאמות למשתמש.

מתקבל המסך הבא

עלינו לבחור את המשתמש,

ולהגדיר את התנאים המותאמים– מועד הבוחן או משך הזמן בו יהיה פעיל, מספר נסיונות מענה.

לאחר שמירה בסיום יתקבל המסך הבא ובו יוצגו כל ההגדרות המותאמות שהגדרנו למבחן

כעת ניתן להוסיף עוד משתמש עם תנאים מותאמים (יכולים לתת לכל משתמש תנאים אחרים).

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale