«

»

Jun 26

שאלת OU תשובות מרובות

יצירת שאלה למאגר השאלות – שאלת OU תשובות מרובות

בשאלת תשובות מרובות עלינו לבחור מספר תשובות נכונות מרשימת תשובות נתונות.

עלינו למלא את השדה שם השאלה – מיועד עבורנו לזיהוי השאלה במאגר

וטקסט השאלה – הטקסט שיוצג לסטודנט בעת הצגת השאלה.

 

ניקוד שאלה- המערכת נותנת נקודה אחת עבור כל תשובה (בשאלות המחייבות 5 תשובות הניקוד יהיה 5 ). את משקל השאלה בפועל נותנים בעת עריכת המבחן.

משוב כללי – אפשרות של המרצה לתת הערה על השאלה, משוב או את התשובה הנכונה שתוצג לאחר שמסתיים המבחן.

ערבוב התשובות– בזמן המבחן כל תלמיד יקבל את התשובות בסדר אחר.

למספר את האפשרויות – הפורמט בו יוצגו התשובות האפשריות .(א,ב,ג, a.b.c. ללא מספור כלל)

כדי ליצור את התשובות האפשרויות עלינו למלא בשדות הבחירה את התשובות וכאשר התשובה נכונה לסמן V  בשדה של תשובה נכונה .

תצוגה מקדימה של השאלה

  • jordan retro 11
  • Jordan Retro 13
  • Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans
  • Jordan Retro 11 Sale
  • Jordan Retro 13 For Sale
  • Cheap Jordan Retro 4
  • retro 11 jordans for sale